ImpressuMEDIÁLNA PONUKAOCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOVBLOD


ImpressuMEDIÁLNA PONUKAOCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOVBLOD

PRÁVNE INFORMÁCIE

VÁŽENÝ NÁVŠTEVNÍK!

Prečítajte si prosím pozorne nižšie uvedené informácie!

VŠEOBECNÉ PRÁVNE PODMIENKY A INFORMÁCIE

Prístupom na webovú stránku www.drivemagazine.sk/sk a prehliadaním jej obsahov dávate súhlas s uvedenými podmienkami. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, neotvárajte, prosím našu webovú stránku!

INFORMÁCIE

Akciová spoločnosť SLOVNAFT a každý člen Skupiny MOL vyvinuli maximálne úsilie v záujme zabezpečenia toho, aby všetky informácie, uverejňované na internetových stránkach SLOVNAFTu a členov Skupiny MOL, boli korektné a platné v momente ich uvedenia na týchto stránkach. Napriek tomu SLOVNAFT a ostatní členovia Skupiny MOL ani výslovne, ani implicitne neručí za informácie, poskytované prostredníctvom tejto webovej stránky a vyhradzuje si právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho oznámenia vykonať modifikácie a opravy, ďalej si vyhradzuje webovú stránku, alebo informácie na nej zverejnené úplne, alebo čiastočne zrušiť. SLOVNAFT a ostatní členovia Skupiny MOL nezodpovedajú za žiadne nepresnosti alebo nedostatky na tejto webovej stránke.

Akékoľvek rozhodnutie, založené na informáciách webovej stránky www.drivemagazine.sk/sk patrí do výlučnej zodpovednosti používateľa.

SLOVNAFT a ostatní členovia Skupiny MOL nepreberajú zodpovednosť za žiadne straty alebo škody, vyplývajúce z prístupu k webovej stránke alebo jej informáciám, resp. z ich neprístupnosti alebo ich použitia.

SLOVNAFT a ostatní členovia Skupina MOL nezodpovedajú za tie prípadné škody, straty a náklady, ktoré vzniknú následkom používania webovej stránky, jej prípadnej nefunkčnosti, nesprávneho fungovania, prevádzkovej poruchy, nepovolenej zmeny údajov kýmkoľvek, ani za škody pochádzajúce z oneskorenia prenosu informácií, pôsobenia počítačového vírusu, poruchy linky alebo systému, alebo z iných podobných príčin.

AUTORSKÉ PRÁVO

Webové stránky SLOVNAFT a členovia Skupiny MOL, tam uvedený akýkoľvek obrazový, zvukový či textový obsah, resp. ich umiestnenie sú chránené autorským právom, resp. právom priemyselného vlastníctva. Ich akékoľvek použitie, je možné výlučne len s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom SLOVNAFT a Skupiny MOL.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že používanie v protiklade s uvedenými podmienkami, resp. od nich odlišné môže mať za následok občianskoprávne, trestnoprávne a autorskoprávne postihy. SLOVNAFT a ostatní členovia Skupiny MOL budú vystupovať proti každému porušeniu práv, o ktorom získa informácie.